הועברת לדף אחר
 הדף הקודם שולח אותך ל-http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html.

 אם אינך רוצה להיכנס לדף זה, באפשרותך לחזור לדף הקודם