התנאים וההגבלות של Google Chrome

תנאים והגבלות אלו חלים על גרסת הקוד להרצה של Google Chrome. קוד המקור עבור Google Chrome זמין, ללא תשלום, במסגרת הסכמי רישיון של תוכנת קוד פתוח, בכתובת https://code.google.com/chromium/terms.html.

1. היחסים שלך עם Google‏

1.1 השימוש שלך במוצרים, בתוכנה, בשירותים ובאתרי האינטרנט של Google, (המכונים להלן במשותף במסמך זה "שירותים", למעט כל שירות שניתן לך מאת Google במסגרת הסכם כתוב נפרד), כפוף לתנאיו של הסכם משפטי בינך לבין Google. ”Google“ משמעו Google Inc.‎, אשר מקום העסקים העיקרי שלה הוא ‎1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. מסמך זה מסביר כיצד ההסכם מורכב, והוא מציין כמה מהתנאים של הסכם זה.

1.2 אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם Google, ההסכם שלך עם Google יכלול תמיד את 'התנאים וההגבלות' המצוינים במסמך זה, לכל הפחות. אלו מכונים להלן "תנאים אוניברסליים". רישיונות תוכנה של קוד פתוח עבור קוד המקור של Google Chrome, מכילים הסכמים כתובים נפרדים. במידה המוגבלת שבה רישיונות התוכנה לקוד הפתוח מחליפים במפורש תנאים אוניברסליים אלו, הרישיונות לקוד הפתוח מחליפים את ההסכם שלך עם Google בכל הנוגע לשימוש ב-Google Chrome או ברכיבים ספציפיים מצורפים של Google Chrome.

1.3 ההסכם שלך עם Google יכלול גם את התנאים שנקבעו בהמשך בתנאים וההגבלות הנוספים של Google Chrome ואת התנאים של כל ההודעות המשפטיות החלות על השירותים, בנוסף לתנאים האוניברסליים. כל אלו מכונים להלן "תנאים נוספים". כאשר 'תנאים נוספים' חלים על 'שירות', ניתן יהיה לגשת ולקרוא אותם מתוך השימוש באותו 'שירות' או באמצעותו.

1.4 'התנאים האוניברסליים' יחד עם 'התנאים הנוספים' יוצרים ביחד הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין Google בעניין השימוש שלך ב'שירותים'. חשוב שתקדיש את הזמן כדי לקרוא אותם בתשומת לב. הסכם משפטי זה יכונה במשותף להלן בשם "תנאים".

1.5 אם קיים ניגוד בין 'התנאים הנוספים' לבין 'התנאים האוניברסליים', ל'תנאים הנוספים' תהיה עדיפות בעניין 'שירות' זה.

2. קבלת התנאים

2.1 על מנת שתוכל להשתמש ב'שירותים', עליך להסכים תחילה ל'תנאים'. אם לא תקבל את ה'תנאים', לא תהיה רשאי להשתמש ב'שירותים'.

2.2 ניתן לקבל את ה'תנאים' בדרכים הבאות:

(א) לחיצה לקבלת ה'תנאים' או להסכמה להם, אם Google הפכה אפשרות זו לזמינה עבורך בממשק המשתמש עבור כל שירות; או,

(ב) על ידי שימוש בפועל ב'שירותים'. כלומר, אתה מבין ומסכים ש-Google תתייחס לשימוש שלך ב'שירותים' כקבלת ה'תנאים' החל מנקודה זו ואילך.

3. שפת ה'תנאים'

3.1 אם Google סיפקה לך תרגום של ה'תנאים' מהגרסה בשפה האנגלית, אתה מסכים שהתרגום מסופק לנוחותך בלבד, ואילו הגרסאות בשפה האנגלית של ה'תנאים' הן אלו שיקבעו את יחסיך עם Google.

3.2 אם תתגלה סתירה בין הגרסה של ה'תנאים' בשפה האנגלית לבין הגרסה המתורגמת, לגרסה בשפה האנגלית תהיה עדיפות.

4. מתן ה'שירותים' על ידי Google‏

4.1 יש ל-Google חברות בת וישויות משפטיות שהן שותפות עצמאיות ברחבי העולם ("חברות-בת" ו"שותפים עצמאיים"). חברות אלו עשויות, לעיתים, לספק לך את ה'שירותים' מטעם Google. אתה מאשר ומסכים ש'חברות-הבת' ו'השותפים העצמאיים' יהיו רשאים לספק לך את ה'שירותים'.

4.2 Google עובדת על חידושים ללא הרף כדי לספק למשתמשים שלה את החוויה הטובה ביותר האפשרית. אתה מאשר ומסכים שהצורה והאופי של ה'שירותים', המסופקים על ידי Google, יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש.

4.3 כחלק מחדשנות מתמשכת זו, אתה מאשר ומסכים ש-Google רשאית להפסיק (באופן קבוע או זמני) את אספקת ה'שירותים' (או כל אחת מהתכונות של ה'שירותים'), הניתנים לך או למשתמשים באופן כללי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Google וללא הודעה מראש. אתה רשאי להפסיק להשתמש ב'שירותים' בכל עת. אינך נדרש להודיע ל-Google באופן מיוחד כאשר אתה מפסיק להשתמש ב'שירותים'.

4.4 אתה מאשר ומסכים שאם Google תשבית את הגישה אל חשבונך, ייתכן שתישלל ממך הגישה אל ה'שירותים', אל פרטי החשבון שלך או אל הקבצים או כל תוכן אחר הנכלל בחשבונך.

5. השימוש שלך ב'שירותים'

5.1 אתה מסכים להשתמש ב'שירותים' רק למטרות המותרות (א) ב'תנאים' ו-(ב) בכל חוק או תקנה או נוהלי עבודה שניתנים להחלה, או מנהגים שמקובלים באופן כללי, או הנחיות בסמכויות השיפוט הרלוונטיות (לרבות חוקים בנוגע לייצוא של נתונים או תוכנה לארצות הברית או לארצות רלוונטיות אחרות או מחוץ להן).

5.2 אתה מסכים שלא להיות מעורב בכל פעילות שמפריעה ל'שירותים' או משבשת אותם (או את השרתים והרשתות המחוברים ל'שירותים').

5.3 אתה מסכים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור או למכור שוב את ה'שירותים' לכל מטרה שהיא, אלא אם הותר לך במפורש בהסכם נפרד עם Google לעשות כן.

5.4 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלעדי (ול-Google אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) על כל הפרה של התחייבויותיך במסגרת ה'תנאים' ועל כל ההשלכות (לרבות הפסד או נזק כלשהם שעלולים להיגרם ל-Google) שיש לכל הפרה שכזו.

6. פרטיות והפרטים האישיים שלך

6.1 למידע על נוהגי ההגנה על נתונים של Google, קרא את מדיניות הפרטיות של Google בכתובת https://www.google.com/privacy.html and at https://www.google.com/intl/iw/chrome/privacy/. מדיניות זו מסבירה כיצד Google מטפלת במידע הפרטי שלך ומגנה על פרטיותך כאשר אתה משתמש ב'שירותים'.

6.2 אתה מסכים לשימוש בנתונים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

7. התוכן ב'שירותים'

7.1 אתה מבין שכל המידע (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנת מחשב, מוסיקה, קובצי שמע או צלילים אחרים, צילומים, סרטונים או תמונות אחרות), שייתכן שיש לך גישה אליו כחלק מהשימוש שלך ב'שירותים' או דרך השימוש בהם, נמצא באחריותו הבלעדית של האדם שממנו הגיע התוכן. כל מידע כזה מכונה להלן בשם "תוכן".

7.2 עליך להיות מודע לכך ש'תוכן' שמוצג בפניך כחלק מה'שירותים', לרבות אך לא מוגבל לפרסומות ב'שירותים' ול'תוכן' ממומן ב'שירותים', עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחני בבעלות של המממנים או של המפרסמים אשר מספקים את ה'תוכן' הזה ל-Google (או בבעלותם של אנשים אחרים או של חברות אחרות הפועלים מטעמם). אינך רשאי לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, למכור, להפיץ, או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (בין במלואו ובין בחלקו), אלא אם נאמר לך מפורשות על ידי Google או על ידי הבעלים של התוכן, שאתה רשאי לעשות כן, במסגרת הסכם נפרד.

7.3 Google שומרת את הזכות (אך לא תהיה לה שום מחויבות) למיין מראש, לבדוק, לסמן, לסנן, לשנות, לדחות או להסיר חלק מהתוכן, או את כולו, משירות כלשהו. בחלק מהשירותים, Google עשויה לספק כלים לסינון תוכן מיני מפורש. הכלים האלה כוללים את הגדרת ההעדפות של 'חיפוש בטוח' (זמין בכתובת https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=iw). בנוסף, יש תוכנות ושירותים מסחריים להגבלת הגישה אל תוכן שעשוי להיות פוגעני בעיניך.

7.4 אתה מבין שעל ידי שימוש ב'שירותים', אתה עלול להיות חשוף לתוכן הנתפס על ידך כפוגע, כבלתי ראוי, או בעייתי, וכי השימוש שלך ב'שירותים' בהקשר זה הוא על אחריותך בלבד.

7.5 אתה מסכים שאתה האחראי הבלעדי (ושל-Google אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) לכל 'תוכן' שאתה יוצר, שולח או מציג תוך כדי שימוש ב'שירותים' ולהשלכות של הפעולות שלך (לרבות כל הפסד או נזק שעלולים להיגרם ל-Google) בעקבות זאת.

8. זכויות קניין

8.1 אתה מאשר ומסכים כי Google (או מעניקי הרישיון של Google) היא הבעלים של כל זכות משפטית, זכות קניין ועניין בנוגע ל'שירותים', לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן שקיימות ב'שירותים' (בין אם זכויות אלו רשומות ובין אם אינן רשומות, ובכל מקום בעולם שבו זכויות אלו יכולות להתקיים).

8.2 אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם Google, אין ב'תנאים' אף לא דבר אחד שמעניק לך זכות להשתמש בכל שם מסחרי, סימן מסחרי, סימן שירות, לוגו, שם דומיין או בתכונות מותג ייחודיות אחרות של Google.

8.3 אם ניתנה לך זכות מפורשת להשתמש באחת מתכונות מותג אלו בהסכם כתוב נפרד עם Google, אתה מסכים שהשימוש שלך בתכונות אלו יהיה בהתאם להסכם זה, להוראות הניתנות להחלה ב'תנאים' ולהנחיות של Google לגבי שימוש בתכונת מותג, כפי שהן מתעדכנות מעת לעת. ניתן לעיין בהנחיות אלו באופן מקוון בכתובת https://www.google.co.il/permissions/guidelines.html (או בכתובת אתר אחרת ש- Google עשויה לספק עבור מטרה זו מעת לעת).

9.4 Google מאשרת ומסכימה שאינה מקבלת ממך (או ממעניקי הרישיון שלך) כל זכות, זכות קניין או עניין במסגרת 'תנאים' אלו, בנוגע לכל 'תוכן' שאתה שולח, מפרסם, מעביר או מציג ב'שירותים' או דרכם, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן שקיימות ב'תוכן' זה (בין אם זכויות אלו רשומות ובין אם אינן רשומות, ובכל מקום בעולם שבו זכויות אלו יכולות להתקיים). אלא אם הגעת להסכמה כתובה אחרת עם Google, אתה מסכים לכך שאתה האחראי להגנה ולאכיפה של זכויות אלו, וכי ל-Google אין כל חובה לעשות כן בשמך.

8.5 אתה מסכים שלא להסיר, להסתיר או לשנות הודעות כלשהן בנוגע לזכויות קנייניות (לרבות הודעות לגבי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים), שיכולות להיות מצורפות ל'שירותים' או להיות כלולות בהם.

8.6 אתה מסכים שבשימוש שלך בשירותים לא תשתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות, שם מסחרי, לוגו של כל חברה או ארגון, בכל צורה שיש בה כוונה לגרום בלבול לגבי הבעלים או המשתמש המורשה בסימנים, בשמות, או בסימני לוגו אלו, אלא אם קיבלת מ-Google אישור מפורש ובכתב לעשות כן.

9. רישיון מ-Google‏

9.1 Google מעניקה לך רישיון אישי, גלובלי, ללא חיוב בתגמולים, שאינו ניתן להעברה ואינו בלעדי, לשימוש בתוכנה המסופקת לך על ידי Google כחלק מה'שירותים' המסופקים לך על ידי Google (להלן "תוכנה"). מטרת רישיון זה היא אך ורק לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מיתרונותיהם כפי שהם מסופקים על ידי Google, באופן המותר לפי התנאים.

9.2 בכפוף לאמור בסעיף 1.2, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת, לבצע הנדסה הפוכה או הידור הפוך, לפרק או לנסות בכל אופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או של כל חלק ממנה, אלא אם Google העניקה לך לצורך כך אישור מפורש או אישור כנדרש על פי חוק, או ש-Google הודיעה לך באופן מפורש ובכתב שאתה רשאי לעשות כן.

9.3 בכפוף לאמור בסעיף 1.2, אינך רשאי להעביר (או להעניק ברישיון משנה) את זכויות השימוש שלך ב'תוכנה', להעניק חלק באבטחה או את כל האבטחה של זכויות ה'שימוש' שלך בתוכנה או להעביר בדרך אחרת כל חלק מזכויות השימוש שלך ב'תוכנה', אלא אם קיבלת מ-Google אישור מפורש בכתב לעשות כך.

10. רישיון תוכן ממך

10.1 אתה מחזיק בזכות היוצרים ובכל זכות אחרת שכבר קיימת בידך על ה'תוכן' שאתה שולח, מפרסם או מציג ב'שירותים' או באמצעותם.

11. עדכוני תוכנה

11.1 ה'תוכנה' שבה אתה משתמש עשויה להוריד מעת לעת עדכונים מ-Google ולהתקין אותם באופן אוטומטי. עדכונים אלו מיועדים לשפר, להרחיב ולפתח את ה'שירותים' והם עשויים להופיע בצורת תיקוני באגים, פונקציות מתקדמות, מודולי תוכנה חדשים וגרסאות חדשות לחלוטין. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (ומתיר ל-Google לספק לך אותם), כחלק מהשימוש שלך ב'שירותים'.

12. סיום יחסיך עם Google‏

12.1 ה'תנאים' ימשיכו לחול עד שיסתיימו, בין אם על ידך או על ידי Google, כפי שנקבע להלן.

12.2 Google רשאית בכל עת לסיים את ההסכם המשפטי שלה איתך, אם:

(א) הפרת הוראה כלשהי המופיעה ב'תנאים' (או פעלת באופן שמראה בצורה ברורה שאין בכוונתך או ביכולתך לפעול על-פי ההוראות המצוינות ב'תנאים'); או,

(ב) Google נדרשת לעשות כן על פי חוק (לדוגמה, כאשר אספקת ה'שירותים' עבורך אינה חוקית, או הופכת לבלתי חוקית); או,

(ג) השותף, שדרכו Google מציעה לך את ה'שירותים', סיים את קשריו העסקיים עם Google, או הפסיק להציע לך את ה'שירותים'; או,

(ד) Google עוברת שינוי שלפיו היא לא תספק עוד את ה'שירותים' למשתמשים בארץ שבה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירות; או,

(ה) לפי דעתה של Google, אספקת ה'שירותים' עבורך, על ידי Google, אינה עוד בת קיום מבחינה מסחרית.

12.3 אין דבר מהאמור בסעיף זה שעלול להשפיע על זכויותיה של Google בעניין אספקת ה'שירותים' המצוינים בסעיף 4 של ה'תנאים'.

12.4 כאשר 'תנאים' אלו יגיעו לסיומם, כל הזכויות המשפטיות, החובות והחבויות שמהן אתה ו-Google הפקתם תועלת, הייתם כפופים להן (או שהצטברו לאורך הזמן שבו ה'תנאים' היו תקפים), או שמוגדרות כנמשכות ללא הגבלת זמן, לא יושפעו, וההוראות המצוינות בסעיף 19.7 ימשיכו לחול על זכויות, חובות וחבויות אלו ללא הגבלת זמן.

13. החרגת אחריות

13.1 דבר בתנאים אלה, כולל סעיפים 13 ו-14, לא ימנע או יגביל את אחריותה או חבותה של Google להפסדים שייתכן שאינם ניתנים למניעה או להגבלה באופן חוקי על ידי החוקים הניתנים להחלה. בסמכויות שיפוט מסוימות קיים איסור למנוע התחייבויות או תנאים מסוימים או את ההגבלה או המניעה של חבות להפסדים או נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, הפרת חוזה או הפרת תנאים משתמעים, או נזקים מקריים או תוצאתיים. בהתאם, רק ההגבלות החוקיות בסמכות השיפוט שלך יחולו עליך, והחבות שלנו תוגבל למלוא המידה המותרת בחוק.

13.2 אתה מביע את הבנתך ואת הסכמתך המפורשת לכך כי השימוש שתעשה בשירותים הוא באחריותך הבלעדית וכי השירותים מסופקים "כמות שהם" ו"לפי זמינות".

13.3 במיוחד, Google, חברות-הבת שלה, השותפים העצמאיים שלה וכן מעניקי הרישיון שלה, אינם מצהירים או מתחייבים בפניך כי:

(א) השימוש שלך בשירותים יתאים לדרישות שלך,

(ב) השימוש שלך בשירותים לא יופרע, יהיה בעיתוי נכון, מאובטח, או נטול שגיאות,

(ג) כל מידע המושג על ידך כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או מהימן, וכי

(ד) הפגמים בתפעול או בתפקוד התוכנה, המסופקת לך כחלק מהשירותים, יתוקנו.

13.4 כל הורדה או השגה של חומרים באמצעות השימוש ב'שירותים' מבוצעת על דעתך ובאחריותך, ואתה תישא באחריות הבלעדית במקרה של נזק שייגרם למערכת המחשב שלך או לכל התקן אחר, או במקרה של אובדן נתונים שייגרם בגין ההורדה של חומרים אלה.

13.5 כל עצה או מידע, בין שבעל פה ובין שבכתב, אשר יתקבלו באמצעות Google או דרך ה'שירותים', לא יהוו בסיס להתחייבות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש בתנאים.

13.6 Google שוב מתנערת במפורש מכל התחייבות והתניה מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם במרומז, לרבות אך לא רק להתחייבות משתמעת או לתנאי סחירות, התאמה לשימוש מסוים ואי הפרה.

14. הגבלת חבות

14.1 בכפוף לתנאי הכולל האמור בסעיף 13.1 לעיל, אתה מביע את הבנתך המפורשת כי Google, חברות-הבת שלה, השותפים העצמאיים שלה וכן מעניקי הרישיון שלה, לא יימצאו חבים כלפיך בגין:

(א) נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים מיוחדים או פיצויים לדוגמה, אשר עלולים להיגרם לך בכל דרך שהיא או בכפוף לכל תיאוריית חבות. אובדנים אלו יכללו, אך לא יוגבלו לכל אובדן רווח (בין אם נגרם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף), כל אובדן של רצון טוב או מוניטין עסקי, או כל אובדן של נתונים שנגרם לך; עלות רכישה של סחורות או שירותים חלופיים או כל אובדן לא מוחשי אחר;

(ב) כל אובדן או נזק שעלולים להיגרם לך, לרבות אך לא מוגבל לאובדן או נזק כתוצאה מ:

(1) כל הסתמכות שלך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך ובין כל מפרסם או מממן שהפרסום שלו מופיע בשירותים;

(2) כל שינוי ש-Google עשויה לבצע בשירותים, או עבור כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים);

(3) מחיקה, השחתה, או אי-אחסון של כל תוכן ונתוני תקשורת אחרים שהושגו או שהועברו בשל או במסגרת השימוש שלך בשירותים;

(4) מתן פרטי חשבון לא מדויקים ל-Google מצדך;

(5) אי-שמירה מצדך על אבטחת הסיסמה או פרטי חשבונך או על הסודיות שלהם,

14.2 המגבלות על חבותה של Google כלפיך, כאמור בסעיף 14.1 לעיל, יחולו בין אם Google קיבלה הודעה על האפשרות לגרימת אובדנים כאלו, או שהייתה אמורה להיות מודעת אליהם, ובין אם לאו.

15. מדיניות בנושא זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

15.1 המדיניות של Google היא להגיב על הודעות בדבר הפרות לכאורה של זכויות יוצרים, אשר פועלות על פי חוק קניין רוחני בינלאומי שניתן להחלה (לרבות החוק Digital Millennium Copyright Act בארצות הברית) ולסגור את החשבונות של מי שמבצעים הפרות חוזרות. לפרטים בנוגע למדיניות של Google, בקר בכתובת https://www.google.com/dmca.html.

15.2 Google מקיימת הליך לבדיקת תלונות בנושא סימנים מסחריים בכל הנוגע לעסקי הפרסום של Google. לפרטים, בקר בכתובת https://www.google.com/tm_complaint.html.

16. פרסומות

16.1 חלק מה'שירותים' ממומנים מהכנסות מפרסום ורשאים להציג פרסומות וקידומי מכירות. פרסומות אלו יכולות להתמקד בתוכן של מידע המאוחסן ב'שירותים', בשאילתות המבוצעות דרך ה'שירותים' או במידע אחר.

16.2 האופי, המצב וההיקף של הפרסום של Google ב'שירותים' , נתונים לשינוי, ללא הודעה מיוחדת שתישלח אליך.

16.3 בהתחשב בגישה ל'שירותים' ובאפשרות השימוש בהם שמוענקים לך על ידי Google, אתה מסכים ש-Google רשאית למקם פרסום כזה ב'שירותים'.

17. תוכן אחר

17.1 ה'שירותים' יכולים לכלול היפר קישורים לאתרי אינטרנט או לתוכן או למשאבים אחרים. ייתכן של-Google לא תהיה שליטה באתרי אינטרנט או במשאבים המסופקים על ידי חברות או אנשים אחרים שאינם Google.

17.2 אתה מאשר ומסכים ש-Google אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, והיא אינה מאשרת כל פרסום, מוצר או חומר אחר באתרי אינטרנט או במשאבים כאלו, או כל פרסום, מוצר או חומר אחר שנמצא זמין דרכם.

17.3 אתה מאשר ומסכים של-Google אין חבות בגין כל הפסד או נזק שעלולים להיגרם לך כתוצאה מזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, או כתוצאה מכל הסתמכות שלך על השלמות, הדיוק, או הקיום של כל פרסום, מוצר, או חומר אחר באתרי אינטרנט או משאבים כאלו או שנמצא זמין דרכם.

18. שינויים בתנאים

18.1 Google רשאית לשנות מעת לעת את 'התנאים האוניברסליים' או את 'התנאים הנוספים'. בעת ביצוע שינויים אלו, Google תספק עותק חדש של 'התנאים האוניברסליים' בכתובת https://www.google.com/intl/iw/chrome/privacy/eula_text.html ותנאים נוספים חדשים יהיו זמינים עבורך מתוך 'השירותים' המושפעים האלו או באמצעותם.

18.2 אתה מבין ומסכים שאם תשתמש ב'שירותים' לאחר התאריך שבו שונו 'התנאים האוניברסליים' או 'התנאים הנוספים', Google תתייחס לשימוש שלך כאילו קיבלת את 'התנאים האוניברסליים' המעודכנים או את 'התנאים הנוספים' המעודכנים.

19. תנאים משפטיים כלליים

19.1 לעתים, כאשר תשתמש ב'שירותים', ייתכן (כתוצאה מהשימוש שלך ב'שירותים' או בהקשר לשימוש זה) שתשתמש בשירות כלשהו או שתוריד קטע תוכנה או שתרכוש מוצרים, אשר מסופקים על ידי אדם אחר או חברה אחרת. השימוש שלך בשירותים, בתוכנות או במוצרים האחרים האלו עשוי להיות כפוף לתנאים נפרדים שיתקיימו בינך לבין החברה או האדם הנוגעים בדבר. אם כן, 'התנאים' לא ישפיעו על קשריך המשפטיים עם חברות אחרות אלו או עם אנשים פרטיים אחרים אלו.

19.2 ה'תנאים' מגדירים את ההסכם המשפטי השלם בינך לבין Google, והם שולטים בשימוש שלך ב'שירותים' (אך למעט שירותים כלשהם ש-Google יכולה לספק לך בהסכם כתוב נפרד), והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם בינך לבין Google בקשר ל'שירותים'.

19.3 אתה מסכים לכך ש-Google רשאית לספק לך הודעות, לרבות הודעות בדבר שינויים ב'תנאים', שיישלחו אליך בדוא"ל, בדואר רגיל או בפרסומים ב'שירותים'.

19.4 אתה מסכים שאם Google לא תפעיל כל זכות משפטית או סעד הכלולים ב'תנאים', או תאכוף כל זכות או סעד כאלו (או זכות או סעד כאלו המעניקים ל-Google יתרון במסגרת כל חוק שניתן להחלה), Google לא תיחשב כמי שמוותרת באופן רשמי על זכויותיה, וכי נשמרת לה האפשרות להפעיל זכויות או סעדים אלו.

19.5 אם בית משפט כלשהו, שלו יש סמכות שיפוט להחליט בעניין זה, קובע כי הוראה כלשהי ב'תנאים' אלו אינה תקפה, ההוראה האמורה תוסר מה'תנאים' בלי שתשפיע על שאר ה'תנאים'. ההוראות האחרות ב'תנאים' יישארו בתוקף וניתנות לאכיפה.

19.6 אתה מאשר ומסכים שכל חברה בקבוצת החברות השייכות ל-Google תהיה מוטבת מצד שלישי ל'תנאים' אלו, וכי חברות אחרות אלו יהיו רשאיות לאכוף באופן ישיר או להסתמך על כל תנאי מה'תנאים' הללו, המעניק להן תועלת (או זכויות לטובתן). מלבד זאת, לא ייחשבו כל אדם או חברה אחרים כמוטבים מצד שלישי של 'התנאים'.

19.7 ה'תנאים' והקשרים בינך לבין Google המושתתים על 'תנאים' אלה, יעמדו בפיקוח החוקים של מדינת קליפורניה, בלי להתחשב בהוראות בנוגע לחוקים סותרים. אתה ו-Google מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, לשם פתרון כל עניין משפטי העולה מהתנאים. על אף האמור לעיל, אתה מסכים ש-Google תהיה עדיין רשאית להגיש בקשה לסעד על פי צו משפטי (או לסוג שווה ערך של סעד משפטי דחוף), בכל סמכות שיפוט.

20. 'תנאים נוספים' עבור תוספים של Google Chrome‏

20.1 תנאים אלו, בסעיף זה, חלים אם אתה מתקין תוספים בעותק של Google Chrome שברשותך. הרחבות הן תוכנות מחשב קטנות, שפותחו על ידי Google או צד שלישי, שיכולות לשנות ולהרחיב את הפונקציונליות של Google Chrome. ייתכן לשהרחבות יהיו זכויות מיוחדות לקבלת גישה לדפדפן שלך או למחשב שלך מאשר לדפי אינטרנט רגילים, לרבות היכולת לקרוא ולשנות את המידע הפרטי שלך.

20.2 מעת לעת, Google Chrome עשוי לבדוק בעזרת שרתים מרוחקים (שמתארחים על ידי Google או צד שלישי) אם יש עדכונים להרחבות, לרבות אך לא מוגבל, תיקוני באגים או פונקציונליות מוגברת. אתה מסכים שנבקש, נוריד ונתקין עדכונים אלה באופן אוטומטי ללא שליחת הודעה נוספת אליך.

20.3 מעת לעת, Google עשויה לגלות הרחבה שמפרה את תנאי המפתח של Google או הסכמים משפטיים, חוקים, כללים או מדיניות אחרים. Google Chrome יוריד אחת לתקופה רשימה של הרחבות כגון אלה מהשרתים של Google. אתה מסכים ש-Google תשבית באופן מרוחק או תסיר הרחבה שכזו מהמערכות של המשתמש ללא ידיעתו.

21. 'תנאים נוספים' ל'שימוש ארגוני'

21.1 אם אתה ישות עסקית, אזי האדם שמסכים בשם הישות (למען הסר ספק, עבור ישויות עסקיות, בתנאים אלה, "אתה" פירושו הישות) מסכים ומאשר שיש לו את הסמכות לפעול בשמך, שאתה מסכים שאתה מוסמך בזאת לעשות עסקים בארץ או בארצות שבהן אתה פועל, ושהעובדים, הפקידים, הנציגים וסוכנים אחרים שלך הניגשים לשירות מוסמכים בזאת לגשת ל-Google Chrome ולהכפיף אותך מבחינה משפטית לתנאים אלה.

21.2 בכפוף לתנאים, ובנוסף להענקת הרשיון בסעיף 9, ‏Google מעניקה לך רשיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשכפל, להפיץ, להתקין ולהשתמש ב-Google Chrome באופן בלעדי במחשבים המיועדים לשימוש של העובדים, הפקידים, הנציגים והסוכנים שלך בקשר לישות העסקית שלך, ובתנאי שהשימוש שלהם ב-Google Chrome יהיה כפוף לתנאים.

12 באוגוסט, 2010


תנאים והגבלות נוספים של Google Chrome

MPEGLA

מוצר זה נמצא בשימוש במסגרת רישיון Patent Portfolio של AVC לצורך שימוש פרטי ולא מסחרי של צרכן כדי (1) לקודד וידאו בהתאם לתקן AVC ‏("AVC Video") ו/או (2) לפענח וידאו של AVC שקודד על ידי צרכן העוסק בפעילויות פרטית ולא מסחרית ו/או הושג משותף וידאו המורשה לספק וידאו של AVC. לא מוענק רישיון ואף לא נרמז רישיון עבור שימוש אחר כלשהו. ניתן לקרוא מידע נוסף מ-MPEG LA, L.L.C.‎ - עיין ב-HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome עשוי לכלול רכיב אחד או יותר שמספקת חברת Adobe Systems Incorporated וחברת Adobe Software Ireland Limited (המכונות ביחד “Adobe”). השימוש שלך בתוכנת Adobe כפי שמספקת אותה חברת Google ‏(“Adobe Software”) כפוף לתנאים הנוספים הבאים (“תנאי Adobe”). אתה, היישות המקבלת את 'תוכנת Adobe', תיקרא להלן “בעל רישיון משנה”.

1. הגבלות רישיון.

(א) Flash Player, גרסה ‎10.x מיועד לשימוש כפלאגין של דפדפן בלבד. בעל רשיון המשנה אינו רשאי לשנות או להפיץ תוכנת Adobe זו לכל שימוש שהוא למעט כפלאגין של דפדפן לצורך הפעלת תוכן בדף אינטרנט. לדוגמה, בעל רשיון המשנה לא ישנה תוכנת Adobe זו כדי לאפשר פעולה הדדית עם יישומים הפועלים מחוץ לדפדפן (לדוגמה, יישומים עצמאיים, רכיבי Widget וממשק התקן).

(ב) בעל רשיון המשנה לא יחשוף רכיבי API של Flash Player, גרסת ‎10.x דרך ממשק פלאגין של דפדפן באופן המאפשר את השימוש בתוסף כזה לצורך הפעלת תוכן מדף אינטרנט בתור יישום עצמאי.

(ג) אין להשתמש בתוכנת Chrome-Reader כדי לעבד מסמכי PDF או EPUB המשתמשים בפרוטוקולים או מערכות של ניהול זכויות דיגיטלי שאינם Adobe DRM.

(ד) יש להפעיל את Adobe DRM בתוכנת Chrome-Reader עבור כל מסמכי ה-PDF וה-EPUB המוגנים באמצעות Adobe DRM.

(ה) תוכנת Chrome-Reader אינה רשאית להשבית את היכולות שמספקת Adobe ב'תוכנת Adobe', כולל וללא הגבלה, תמיכה בפורמטים של PDF ו-EPUB וב-Adobe DRM, באופן שלא הותר במפורש במפרטים הטכניים.

2. שידור אלקטרוני. 'בעל רישיון המשנה' רשאי לאפשר הורדה של 'תוכנת Adobe' מאתר אינטרנט, מהאינטרנט, מאינטראנט או מטכנולוגיה דומה (“שידורים אלקטרוניים”), ובלבד ש'בעל רישיון המשנה' יסכים שכל הפצה של תוכנת Adobe שיבצע, לרבות הפצה באמצעות תקליטור, DVD-ROM או מדיה אחרת המשמשת לאחסון ו'שידור אלקטרוני', אם הותרה במפורש, תהיה כפופה לאמצעי אבטחה סבירים למניעת שימוש לא מורשה. בכל הנוגע ל'שידורים אלקטרוניים' המאושרים להלן, 'בעל רישיון המשנה' מסכים להשתמש בכל הגבלות השימוש הסבירות שקבעה חברת Adobe, לרבות אלה הקשורות לאבטחה ו/או להגבלת ההפצה של המוצר של 'בעל רישיון המשנה' למשתמשי קצה.

3. הסכם רישיון למשתמש קצה (EULA) ותנאי ההפצה.

(א) 'בעל רישיון המשנה' יבטיח כי 'תוכנת Adobe' תופץ למשתמשי קצה במסגרת הסכם רישיון משתמשי קצה הניתן לאכיפה, לטובת 'בעל רישיון המשנה' והספקים שלו, הכולל לפחות כל אחד מהתנאים המינימליים הבאים ("רישיון משתמש קצה"): (1) איסור הפצה והעתקה, (2) איסור שינויים ויצירות נגזרות, (3) איסור הידור לאחור, הנדסה לאחור, פירוק, ושינויים אחרים ב'תוכנת Adobe' שיאפשרו לאנשים לקרוא אותה, (4) תנאי המציין את הבעלות של 'בעל רישיון המשנה' ושל בעלי הרישיון שלו על המוצר (כפי שהוגדר בסעיף 8), ‏(5) כתב ויתור לגבי נזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים ותוצאתיים, וכן (6) הגבלות וכתבי ויתור אחרים בהתאם לתקני התעשייה, לרבות, ככל שניתן ליישם: כתב ויתור לגבי כל ההתחייבויות החוקיות החלות, עד למלוא המידה המותרת בחוק.

(ב) בעל רשיון המשנה יבטיח שתוכנת Adobe תופץ למפיצים של בעל רשיון המשנה במסגרת הסכם רשיון הפצה הניתן לאכיפה, לטובת בעל רשיון המשנה והספקים שלו, הכולל תנאים שיגנו על Adobe כמו 'תנאי Adobe'.

4. קוד פתוח. 'בעל רישיון המשנה' לא יעניק, או יתיימר להעניק, באופן ישיר או עקיף, לצד שלישי כלשהו זכויות או חסינויות כלשהן במסגרת זכויות הקניין הרוחני או זכויות הקניין של Adobe שיחשפו קניין רוחני זה לרישיון קוד פתוח או לסכימת קוד פתוח הכוללים, או שיכולה להשתמע מהם, דרישה כי כתנאי לשימוש, לשינוי ו/או להפצה, תהיה אפשרות: ‏(1) לחשוף או להפיץ את 'תוכנת Adobe' בצורת קוד פתוח; (2) להעניק רישיון ליצירת יצירות נגזרות של 'תוכנת Adobe' ; או (3) להפיץ את 'תוכנת Adobe' בהפצה חוזרת ללא תשלום. לשם הבהרה, ההגבלה דלעיל אינה מונעת מ'בעל רישיון המשנה' את ההפצה, ו'בעל רישיון המשנה' יפיץ את 'תוכנת Adobe' בחבילה ביחד עם 'תוכנת Google', ללא תשלום.

5. תנאים נוספים. בנוגע לכל עדכון, שדרוג, גרסאות חדשות של 'תוכנת Adobe' (שייקראו ביחד "שדרוגים") שיסופקו ל'בעלי רישיון משנה', חברת Adobe שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תנאים והגבלות נוספים הניתנים להחלה רק על ה'שדרוג' ועל גרסאות עתידיות שלו, ורק במידה שחברת Adobe תאכוף הגבלות אלה על כל בעלי הרישיון של 'שדרוג' כזה. אם 'בעל רישיון המשנה' לא יסכים לתנאים נוספים אלה, לא יהיו ל'בעל רישיון המשנה' זכויות רישיון בנוגע ל'שדרוג' זה, וזכויות הרישיון של 'בעל רישיון המשנה' הנוגעות ל'תוכנת Adobe' יופסקו באופן אוטומטי ביום ה-90 מהיום שבו הפכו תנאים נוספים אלו לזמינים ל'בעל רישיון המשנה'.

6. הודעות בנוגע לזכויות קניין. 'בעל רישיון המשנה' לא יבצע, וכן ידרוש מהמפיצים שלו לא לבצע, מחיקה או שינוי אחר של הודעות זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו או הודעות קשורות, או הודעות אחרות בנוגע לזכויות קניין של Adobe (ומעניקי הרישיון שלה, אם קיימים) המופיעים ב'תוכנת Adobe' או בחומרים הנלווים.

7. דרישות טכניות. 'בעל רישיון המשנה' והמפיצים שלו רשאים להפיץ את 'תוכנת Adobe' ו/או 'שדרוג' של Adobe רק במכשירים אשר (1) עומדים בדרישות המפרטים הטכניים שפורסמו בכתובת http://www.adobe.com/mobile/licensees, (או אתר ממשיך), וכן (2) אושרו על ידי Adobe כמתואר להלן.

8. אימות ועדכון. על 'בעל רישיון המשנה' לשלוח ל-Adobe כל מוצר של 'בעל רישיון המשנה' (וכל גרסה של מוצר כזה) המכיל את 'תוכנת Adobe' ו/או 'שדרוג' של Adobe ("מוצר של בעל רישיון משנה") שאינו עומד בקריטריונים הפוטרים מ'אימות המכשיר' שיפורסמו על ידי Google, לצורך אימות על ידי Adobe. 'בעל רישיון המשנה' ישלם בגין כל שליחה שיבצע על ידי רכישת חבילות אימות בתנאים התקפים לאותו זמן של Adobe כפי שפורסמו בכתובת http://flashmobile.adobe.com/. 'מוצר בעל רישיון המשנה' שלא עבר אימות אינו מורשה להפצה. האימות יתבצע בהתאם לתהליך התקף לאותו זמן של Adobe המתואר בכתובת http://flashmobile.adobe.com/ (“אימות”).

9. מרכז המכשירים והפרופילים. 'בעל רישיון המשנה' יתבקש להזין פרטי פרופיל מסוימים לגבי 'מוצרים של בעל רישיון המשנה' כחלק מתהליך האימות או כחלק מנוהל אחר, ו'בעל רישיון המשנה' יספק מידע זה ל-Adobe. חברת Adobe עשויה (1) להשתמש בפרטי פרופיל אלה במידת הצורך הסבירה כדי לאמת את ה'מוצר של בעל רישיון המשנה' (אם מוצר זה כפוף לאימות), וכן (2) להציג את פרטי הפרופיל של המוצר ב-"Adobe Device Intelligence system" אשר נמצא בכתובת https://devices.adobe.com/partnerportal/‎, וזמין דרך הכלים והשירותים של עריכה ופיתוח של Adobe כדי לאפשר למפתחים ולמשתמשי קצה לראות כיצד מוצגים תוכן או יישומים ב'מוצרים של בעל רישיון המשנה' (לדוגמה, כיצד מוצג וידאו בטלפונים מסוימים).

10. ייצוא. בעל רשיון המשנה מכיר בכך שהחוקים והתקנות של ארצות הברית מגבילים את הייצוא ואת הייצוא החוזר של סחורות ונתונים טכניים שמקורם בארצות הברית, העשויים לכלול את תוכנת Adobe. בעל רשיון המשנה מסכים לכך שלא יבצע ייצוא או ייצוא חוזר של תוכנת Adobe, ללא האישורים המתאימים של ארצות הברית ומדינות זרות אחרות, ככל שקיימים.

11. תנאי המרת טכנולוגיה.

(א) למעט בהתאם להיתרים או הסכמים חלים, אשר נתקבלו מאת הצדדים החלים או נחתמו עימם, 'בעלי רישיון המשנה' לא ישתמשו, ולא יאפשרו את השימוש, ב'תוכנת Adobe' לצורך קידוד או פענוח של אודיו מסוג mp3 בלבד (‎.mp3) בכל מכשיר שאינו מחשב (לדוגמה, טלפון נייד או ממיר אינטראקטיבי), וכן, נאסר על כל תוכנה שאינה 'תוכנת Adobe' להשתמש במקודדים או במפענחי mp3 הנכללים ב'תוכנת Adobe' או לגשת אליהם. ניתן להשתמש בתוכנת Adobe לצורך קידוד או פענוח של נתוני MP3 הנכללים בתוך קובץ SWF או FLV, המכיל וידאו, תמונות או נתונים אחרים. בעל רשיון המשנה יכיר בכך שהשימוש בתוכנת Adobe במכשירים שאינם מחשבים, כמתואר באיסורים בסעיף זה, עשוי להיות כרוך בתשלום של תמלוגי רשיון או סכומים אחרים לצדדים שלישיים שעשויים להיות בעלי זכויות קניין רוחני הקשורות לטכנולוגיית ה-MP3 וש-Adobe ובעל רשיון המשנה לא שילמו תמלוגים כלשהם או סכומים אחרים בגין זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי בעבור שימוש מסוג זה. אם בעל רשיון המשנה דורש מקודד MP3 או מפענח MP3 לצורך שימוש מסוג זה, באחריותו של בעל רשיון המשנה להשיג את רשיון הקניין הרוחני הנדרש, לרבות זכויות הפטנט החלות הנדרשות.

(ב) בעל רשיון המשנה לא ישתמש, יעתיק, ישכפל וישנה (i) את קוד המקור On2 (המסופק להלן כמרכיב של קוד המקור) ככל שיהיה בו צורך כדי לאפשר לתוכנת Adobe לפענח וידאו בפורמט הקובץ של Flash ‏(‎.flv או ‎.f4v), וכן (ii) את קוד המקור Sorenson Spark (המסופק להלן כמרכיב של קוד המקור) לצורך המטרה המוגבלת של תיקוני באגים ושיפורי ביצועים בתוכנת Adobe. ניתן להשתמש בכל רכיבי ה-Codec המסופקים ביחד עם תוכנת Adobe ולהפיץ אותם רק כחלק משולב מתוכנת Adobe וכל יישום אחר אינו רשאי לגשת אליהם, לרבות יישומי Google אחרים.

(ג) ניתן לספק את קוד המקור עם AAC codec ו/או HE-AAC codec ‏("AAC Codec"). השימוש ב-AAC Codec מותנה בכך שבעל רשיון המשנה ישיג רשיון פטנט מתאים הכולל את הפטנטים הנדרשים כפי שסופקו על ידי VIA Licensing, בעבור מוצרי קצה שבהם ייעשה שימוש ב-AAC Codec. 'בעל רישיון המשנה' מכיר בכך ש-Adobe אינה מספקת רישיון פטנט עבור AAC Codec במסגרת 'הסכם' זה ל'בעל רישיון המשנה' או לבעלי הרישיון המשנה שלו, ומסכים לתנאי זה.

(ד) קוד המקור עשוי להכיל קוד ברישיון בכפוף לרישיון Patent Portfolio של AVC עבור שימוש אישי שאינו מסחרי של הצרכן על מנת (1) לקודד וידאו בהתאם לתקן AVC ‏("AVC Video") ו/או (2) לפענח קוד וידאו של AVC שקודד על ידי צרכן העוסק בפעילות פרטית שאינה מסחרית ו/או הושג מספק וידאו המורשה לספק וידאו של AVC. לא מוענק רישיון ואף לא נרמז רישיון עבור שימוש אחר כלשהו. ניתן לקרוא מידע נוסף מ-MPEG LA, L.L.C.‎ - עיין ב-http://www.mpegla.com.

12. עדכן. בעל רשיון המשנה לא יסכל את מאמציהן של Google או של Adobe לעדכן את תוכנת Adobe בכל מוצרי בעל רשיון המשנה הכוללים את תוכנת Adobe כפי שהופצה עם תוכנת Google ("מוצרי בעל רשיון המשנה").

13. . הודעות קניין ושייכות. בעל רשיון המשנה יכלול את תוכנת Adobe במפרטים הזמינים לציבור של מוצרי בעל רשיון המשנה ויכלול את מותגי Adobe הנדרשים (וישמיט במפורש את הלוגו של חברת Adobe) באריזות או בחומרי השיווק של מוצרי בעל רשיון המשנה באופן העולה בקנה אחד עם המיתוג של מוצרי צד שלישי אחרים הנכללים במוצר של בעל רשיון המשנה.

14. התנערות מאחריות. 'תוכנת Adobe' זמינה ל'בעל רישיון המשנה' לשם שימוש ושיעתוק "כפי שזה", ו-Adobe אינה אחראית לשימוש בה או לביצועיה. Adobe וספקיה אינם מתחייבים ולא יכולים להתחייב לביצועים או לתוצאות המושגות על ידי שימוש ב'תוכנת Adobe'. פרט לכל אחריות, התניה, ייצוג או תנאי שלפיהם את האמור לעיל לא ניתן או חל איסור למנוע או להגביל בהתאם לחוק ומשפט הניתנים להחלה על 'בעל רישיון המשנה' בסמכות השיפוט שלו, Adobe וספקיה אינם נושאים בהתחייבויות, התניות, ייצוגים או תנאים (מפורשים או מרומזים, בין אם על פי חקיקה, חוק, נוהג, שימוש או באופן אחר) בנוגע לכל נושא הכולל, אך לא מוגבל למניעה של הפרת זכויות של צד שלישי, סחירות, שילוב, איכות משביעת רצון או התאמה למטרה ספציפית כלשהי. 'בעל רישיון המשנה' מסכים לכך שהוא לא יספק אחריות שכזו, בין אם במפורש או במרומז, בשמה של Adobe.

15. הגבלת חבות. באף מקרה, Adobe או ספקיה לא יישאו בחבות כלפי 'בעל רישיון המשנה' בגין נזקים, תביעות או עלויות כלשהם או בגין נזקים תוצאתיים, עקיפים או מקריים, או בגין הפסדים או אבדן רווחים או אבדן חסכונות, גם אם נציג של Adobe קיבל מידע על האפשרות של הפסד, נזקים, תביעות או עלויות מסוג זה או של תביעה כלשהי מטעם צד שלישי כלשהו. ההגבלות והמקרים היוצאים מן הכלל דלעיל חלים במידה המותרת על פי החוק החל בסמכות השיפוט של 'בעל רישיון המשנה'. החבות הכוללת של Adobe וזו של ספקיה במסגרת הסכם זה או בקשר אליו תוגבל לאלף דולר (US$1,000). אין ב'הסכם' זה כדי להגביל את חבותה של Adobe כלפי 'בעל רישיון המשנה' במקרה של מוות או חבלה גופנית כתוצאה מרשלנות של Adobe או בשל עוולת רמאות (הונאה). Adobe פועלת מטעם ספקיה לצורך ויתור, הוצאה מן הכלל ו/או הגבלה של התחייבויות, ערובות וחבויות כפי שסופקו בהסכם זה, אך לא מכל בחינה אחרת ולא לכל מטרה אחרת.

16. תנאי הגנת תוכן

(א) הגדרות.

"כללי ציות ותקינות" משמעותם המסמך הקובע את כללי הציות והתקינות של תוכנת Adobe הנמצא בכתובת http://www.adobe.com/mobile/licensees, או אתר ממשיך שלו.

"פעולות הגנה על תוכן" הן אותם חלקים מתוכנת Adobe שנועדו להבטיח את הציות ל'כללי הציות והתקינות' ולמנוע הפעלה, העתקה, שינוי, הפצה חוזרת או פעולות אחרות בנוגע לתוכן דיגיטלי שהופץ למטרות צריכה בקרב משתמשי תוכנת Adobe, כאשר בעלי התוכן הדיגיטלי או המפיצים המורשים שלו אינם מתירים פעולות אלה.

"קוד הגנה על תוכן" הוא קוד הכלול בתוך גרסאות ייעודיות מסוימות של תוכנת Adobe המאפשרות פעולות מסוימות של הגנת תוכן.

"מפתח" הוא ערך הצפנה הנכלל בתוכנת Adobe לשימוש בעת פענוח תוכן דיגיטלי.

(ב) הגבלות רשיון. הזכות של בעל רשיון המשנה להשתמש ברשיונות בקשר לתוכנת Adobe כפופה להגבלות ולהתחייבויות הנוספות הבאות. 'בעל רישיון המשנה' יבטיח כי לקוחותיו יצייתו להגבלות ולהתחייבויות אלה באותה מידה שלה מחויב 'בעל רישיון המשנה' בנוגע ל'תוכנת Adobe'; כל אי ציות של הלקוחות של 'בעל רישיון המשנה' להגבלות ולהתחייבויות הנוספות הללו ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם מצידו של 'בעל רישיון המשנה'.

ב.1. 'בעל רישיון המשנה' והלקוחות רשאים להפיץ רק את 'תוכנת Adobe' העומדת בקריטריונים של 'כללי הציות והתקינות' כפי שאישר 'בעל רישיון המשנה' במהלך תהליך האימות שתואר לעיל ב'תנאי Adobe'.

ב.2. על בעל רישיון המשנה נאסר (i) לעקוף את פונקציות ההגנה על תוכן של תוכנת Adobe או של כל תוכנת Adobe קשורה המשמשת להצפנה או לפענוח של תוכן דיגיטלי למטרת צריכה מורשית על-ידי משתמשי תוכנת Adobe, או (ii) לפתח או להפיץ מוצרים המיועדים לעקוף את פונקציות ההגנה על תוכן של תוכנת Adobe או של כל תוכנת Adobe המשמשת להצפנה או לפענוח של תוכן דיגיטלי למטרת צריכה מורשית על-ידי משתמשי תוכנת Adobe.

(ג) ה'מפתחות' מוגדרים בזאת כמידע חסוי של Adobe, ובכל הנוגע ל'מפתחות', 'בעל רישיון המשנה' יפעל בהתאם ל'נוהל הטיפול בקוד המקור של Adobe' (ש-Adobe תספק לפי בקשה).

(ד) סעד על פי צו. בעל רשיון המשנה מסכים כי הפרה של הסכם זה עשויה לסכן את פעולות הגנת התוכן של תוכנת Adobe ועשויה לגרום נזק ייחודי וקבוע לאינטרסים של Adobe ושל בעלי תוכן דיגיטלי המסתמכים על פעולות הגנת תוכן אלה, וכי ייתכן שלא יהיה די בפיצויים כספיים כדי לפצות על נזק זה באופן מלא. לכן, בעל רשיון המשנה מסכים מעבר לכך כי Adobe עשויה להיות זכאית לבקש סעד על פי צו כדי למנוע או להגביל את הנזק שייגרם כתוצאה מכל הפרה כזו, בנוסף על פיצויים כספיים.

17. מוטב מיועד של צד שלישי. חברת Adobe Systems Incorporated וחברת Adobe Software Ireland Limited הן מוטבות הצד השלישי המיועדות של ההסכם בין Google לבין בעל רשיון המשנה בכל הנוגע לתוכנת Adobe, לרבות בין השאר, תנאי Adobe. 'בעל רישיון המשנה' מסכים, גם אם תימצא סתירה לכך בהסכם שלו עם Google, לכך ש-Google רשאית לחשוף את זהות 'בעל רישיון המשנה' בפני Adobe ולאשר בכתב כי 'בעל רישיון המשנה' התחייב להסכם רישיון עם Google הכולל את 'תנאי Adobe'. לבעל רשיון המשנה חייב להיות הסכם עם כל אחד מבעלי הרשיון שלו, ואם בעלי רשיון אלה רשאים להפיץ את תוכנת Adobe, הסכם זה יכלול את תנאי Adobe.