Google Analytics

תנאי התוכנית 'שותפים מוסמכים של Google Analytics'

תודה

קבלתך את התנאים וההגבלות של התוכנית 'שותפים מוסמכים של Google Analytics' נשלחה לבדיקה. נסקור את בקשתך ונשיב לך בהקדם.

בהתאם לסעיף 1 בתנאים וההגבלות, החברות שלך ב'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics' תתחיל רק לאחר שתקבל מ-Google בדוא"ל אישור בכתב.

כחלק מתהליך הגשת הבקשה, עליך להסכים לתנאים אלו של התוכנית ("התנאים") עם Google Inc. ("Google"). תנאים אלו חלים על השתתפותך כ'יועץ מורשה של Google Analytics' ("GACP") ב'תוכנית היועצים המורשים של Google Analytics' (להלן "תוכנית GACP"). על ידי הסכמה לתנאים אלו, אתה מצהיר שיש לך הסמכות לקשור את הצד שמופיע בטופס הבקשה לתוכנית GACP (שניכם ביחד תקראו להלן "אתה").

על ידי לחיצה על "אני מסכים לתנאים" שלמטה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים החל מהיום שבו ביצעת את הפעולה. עם זאת, שים לב שלפי תנאים אלו, לא תשתתף בתוכנית GACP ולא יהיו לך זכויות לפי תנאים אלו, אלא אם Google תסכים לצרף אותך לתוכנית GACP כמתואר בסעיף 1 למטה.

 1. השתתפות בתוכנית. השתתפותך בתוכנית GACP מותנית בהסכמתה של Google, שניתנת לשיקולה הבלעדי של Google. קבלתך לתוכנית GACP תיכנס לתוקף רק לאחר ש-Google תאשר את השתתפותך באמצעות הדוא"ל.
 2. יתרונות התוכנית. אם Google מקבלת אותך לתוכנית GACP, אתה רשאי (א) לזהות את עצמך כ'שותף מוסמך של Google Analytics' באתר ובחומרי השיווק שלך, כולל שימוש בלוגו GACP שיסופק על ידי Google; ו(ב) לספק שירותי הדרכה ותמיכה ללקוחותיך בכל הקשור ל-Google Analytics, בהתאם למעמדך כ'שותף מוסמך של Google Analytics'. השימוש שלך בלוגו של GACP (ובכל שאר התכונות של מותג Google המותרות לשימוש על ידי Google) חייב להיות בהתאם להנחיות השימוש בתכונות המותג של Google, הזמינות כאן, ובכפוף לתנאים הנוספים המופיעים כאן. אינך רשאי לפרסם הודעה לעיתונות המאזכרת את מעמדך כ'שותף מוסמך של Google Analytics' או את השתתפותך בתוכנית GACP, ללא אישורה המוקדם של Google בכתב. בכל עת Google רשאית לבטל את האישור המאפשר לך לזהות את עצמך כ'שותף מוסמך של Google Analytics', ואת האישור המאפשר לך להשתמש בלוגו של GACP ובכל שאר התכונות של מותג Google.
 3. כללים להשתתפות בתוכנית.
  1. קבלת הסמכות. חלק מהגורמים שישמשו את Google להערכת בקשתך להשתתף בתוכנית GACP מתוארים כאן. לאחר קבלתך לראשונה לתוכנית GACP, עליך לעמוד בהסמכות אלו (שאותן Google רשאית לעדכן) על מנת להמשיך להשתתף בתוכנית GACP.
  2. מידע ודיווח. אם Google תקבל אותך לתוכנית GACP, אתה מעניק ל-Google אישור להציג את תכונות המותג שלך וכן מידע אחר עליך כדי לזהות אותך כמשתתף בתוכנית GACP, כולל דף הספריות של GACP הזמין כעת כאן. עליך לוודא שהמידע שלך עדכני מתוך המסוף המקוון הזמין כאן. בנוסף, עד ליום העסקים האחרון בכל רבעון קלנדרי, עליך לשלוח דוח המתאר את פעילויות לקוחותיך בפורמט שייקבע על ידי Google.
  3. יחסים עם הלקוחות. עליך להודיע ללקוחותיך שאתה צד בלתי תלוי שאינו מועסק, נתמך או קשור בכל דרך אחרת ל-Google. אתה נושא באחריות הבלעדית לכל השירותים שאתה מבצע עבור לקוחותיך, כולל חיובים וכל שאר ההיבטים הכרוכים ביחסים עם לקוחות. כדי למנוע בלבול בקרב הלקוחות, אינך רשאי להעביר לקבלן משנה מצד שלישי כלשהו את השירותים שאתה מספק ללקוחותיך, אשר קשורים ל-Google Analytics. עליך לספק את השירותים ללקוחותיך באופן מקצועי, אמין ויעיל בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בתעשייה. עליך לבצע את השירותים שלך בהתאם לתנאים וההגבלות של Google Analytics ולכל מדיניות קשורה אחרת, ואינך רשאי לגרום או לעודד את לקוחותיך להפר את התנאים וההגבלות של Google Analytics וכל מדיניות קשורה אחרת. בכל מקרה שבו מוצרים, חומרים או כלים נוספים אחרים מסופקים על ידי Google אשר אתה בוחר להשתמש בהם, עליך להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולתנאים נוספים אחרים שנקבעו על ידי Google. אתה (ולא Google) נושא באחריות לכל העלויות שתצבור בקשר למתן השירותים ללקוחותיך ובקשר להשתתפותך בתוכנית GACP.
 4. ללא התחייבויות; הגבלת חבות. Google והשותפים העצמאיים שלה מסירים כל התחייבות, מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה, אחריות לאי-הפרה, סחירות והתאמה לכל מטרה. ל-Google ולשותפים העצמאיים שלה לא תהיה כל חבות ישירה, אגבית, מיוחדת, עקיפה, מופתית, עונשית או כל חבות אחרת בין בהסכם, בעוולה או בכל שיטה משפטית אחרת, בקשר לתוכנית GACP ול-Google Analytics. הגבלות אלו על החבות יחולו למרות כישלון מטרה מהותית של סעד מוגבל כלשהו ובמלוא הסעד המותר על פי חוק.
 5. שיפוי. אתה תשפה, תגן ותמנע נזק כלפי Google והשותפים העצמאיים שלה מכל תביעה והוצאות קשורות של צד שלישי שיעלו מהפרתך את התנאים האלו, מהשתתפותך בתוכנית GACP או מכל שירות אחר שאתה מבצע עבור לקוחותיך.
 6. סודיות. "מידע סודי של Google" הוא מידע שנחשף על ידי Google בפניך בכל הקשור לתנאים אלו ואשר מסומן כמידע סודי, או שבנסיבות רגילות ייחשב כמידע סודי.  'מידע סודי של Google' אינו כולל מידע שכבר היה ברשותך, שנודע ברבים שלא באשמתך, שפותח על ידך בנפרד או שנמסר לך כדין על ידי צד אחר. לא תחשוף 'מידע סודי של Google', מלבד לשותפים עצמאיים, לעובדים ולסוכנים שזקוקים למידע זה ואשר הסכימו בכתב לשמור על סודיותו. אנשים ויישויות אלו רשאים להשתמש ב'מידע הסודי של Google' אך ורק על מנת לממש זכויות ולמלא חובות בכפוף לתנאים אלו, תוך הפעלת שיקול דעת על מנת להגן על המידע.
 7. סיום. השתתפותך ב'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics' היא על בסיס התנדבות. אם ברצונך לסיים את השתתפותך בתוכנית GACP, עליך ליידע את Google בכתובת gaac-core@google.com כדי ש-Google תוכל להסיר אותך מתוכנית GACP. Google רשאית, מכל סיבה וללא כל חבות, לסיים תנאים אלו של תוכנית GACP או להשעות או לסיים את השתתפותך בתוכנית GACP. מרגע הסיום או ההשעייה על ידך או על ידי Google, עליך להפסיק לזהות את עצמך כ'שותף מוסמך של Google Analytics' ולהסיר את הלוגו 'שותף מוסמך של Google Analytics' ואת שאר תכונות המותג של Google מהאתר ומחומרי השיווק שלך. התנאים בסעיפים 4, 5, 6, 7 ו-9 ימשיכו גם לאחר סיום תנאים אלו.
 8. שינוי התנאים. Google רשאית לשנות 'תנאים' אלו בכל עת, והשינויים שיבוצעו על ידי Google ייכנסו לתוקף מיידי. אם אינך מסכים עם השינוי, אתה רשאי לסיים 'תנאים' אלו מבלי לצפות לסעד כלשהו.
 9. שונות. Google מחזיקה בכל הזכויות על Google Analytics ועל כל שאר המוצרים והחומרים של Google, ואינך רוכש כל זכויות ב-Google Analytics או בשאר המוצרים והחומרים של Google. בנוסף לתנאים אלו, אתה אחראי לציית לכל החוקים הניתנים להחלה ולכל עקרונות המדיניות האחרים של Google בקשר להשתתפותך בתוכנית 'שותפים מוסמכים של Google Analytics'. תנאים אלו נתונים לפיקוח החוק במדינת קליפורניה, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה. בכל ערעור העולה מתנאים אלו, הצדדים מסכימים לפנות אל סמכות שיפוט אישית, במקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט של מחוז סנטה קלרה, קליפורניה. תנאים אלה מייצגים את כלל התנאים שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושא, והם מחליפים את כל ההסכמים שנעשו בעבר או בו זמנית בין הצדדים בקשר לנושא הנדון. כישלון של Google לאכוף כל תנאי מהתנאים לא ייחשב כוויתור מצידה. אם תנאי כלשהו נמצא כבלתי ניתן לאכיפה, תנאי זה וכל התנאים הקשורים אליו יפורשו באופן ההולם ביותר את מטרתו המהותית של התנאי שלא ניתן לאכיפה. בתנאים אלו אין מוטבים מצד שלישי. אינך רשאי להמחות את זכויותיך לפי 'תנאים' אלו וכל ניסיון כזה יהיה בטל ומבוטל. אתה ו-Google קבלנים עצמאיים, ותנאים אלו אינם יוצרים סוכנות, שותפות או עסק משותף לפי התחייבות.
 10. מעבר מהסכם קודם בקשר ל'שותף מוסמך של Google Analytics'. פסקה זו חלה רק אם יש לך כרגע הסכם כתוב ("הסכם כתוב") עם Google, המכסה את השתתפותך ב'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics' (אשר סביר להניח שכותרתו היא "תנאים והגבלות ליועץ שירותים מוסמך של Google Analytics"). עם קבלתך את ה'תנאים' הללו ולאחר אישורה של Google את השתתפותך ב'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics', 'ההסכם הכתוב' יסתיים ו'תנאים' אלו יחולו על השתתפותך בתוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics מעתה ואילך.
הסכם לתנאים
שם פרטי:
שם משפחה:
תפקיד:
דוא"ל:
טלפון:
חברה: