Google Analytics

תבנית של תיאור מקרה

כל תיאור מקרה חייב להיות ערוך בהתאם למבנה הבא:

תוכן: פסקה אחת לכל היותר

כלול כתובות אתרים וציין פרטים ליצירת קשר עם הלקוח שלך

חלק 1 - סקירה כללית על לקוחות

 • תאר את התרחיש
 • באיזו תעשיה פועל הלקוח שלך?
 • בסיס המעורבות איתך

תוכן: ארבע פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף צילומי מסך ודוגמאות לקוד מותאם אישית

חלק 2 - יכולת טכנית

המחש את מומחיותך הטכנית וכלול:
 • דוגמאות ליישום תכונות מתקדמות (מעקב אחר מסחר אלקטרוני / אירועים / flash וכו')
 • דוגמאות לקוד מותאם אישית ומקרים שבהם עשית מעל ומעבר בשימוש שלך ב-Google Analytics (לדוגמה, שימוש בפונקציה setVar ובפונקציה utm_nooveride וכו')
 • הבנתך כיצד המוצר פועל

תוכן: ארבע פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף תרשימים וצילומי מסך

חלק 3 - מיומנויות אנליטיות

לאחר שסיימת יישום מעולה, מה עשית לאחר שהופקו הנתונים החשובים? הסבר לנו כיצד:
 • זיהית בעיות באתר
 • פיתחת שיטות להערכת הבעיה
 • הערכת את המצב

תוכן: שתי פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף תרשימים וצילומי מסך

חלק 4 - תובנה עסקית

לבסוף, אילו המלצות נתת ללקוח שלך על סמך עבודתך? הראה לנו:
 • את יכולתך ליצור היפותזה
 • את התובנה העסקית שהצגת ברמת ההנהלה הבכירה?
 • אם ההמלצות שלך יושמו - השפעות על העסק