עבור לדף הבית של Google
 הרשאות Google
בית

אודות Google

הרשאות Google
   - קווים מנחים
   - טופס בקשה
    מונחי המותג


קישורים קרובים
  הודעות לעיתונות
  צור קשר

מצא באתר זה:

תנאים והגבלות - מאפייני מותג Google

אם Google תאשר את בקשתך להשתמש בסימנים רשומים, לוגו, דפי אינטרנט, תמונות מסך או מאפיינים בולטים אחרים של Google ("מאפייני מותג Google"), אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות שלהלן ("ההסכם").

אתה מסכים לקיים את הקווים המנחים לשימוש במאפייני מותג Google על ידי צד שלישי. כל עוד תמשיך לעשות כך, ובתנאי ש-Google מאשרת במפורש את בקשתך להרשאה, Google מעניקה לך רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה, אינו בלעדי ופטור מתמלוגים לשימוש במאפייני מותג Google אשר נקבעו בטופס בקשת ההרשאה המתאים שלך אך ורק לשם המטרה ועבור החומרים המצוינים בו. יש ללוות כל שימוש במאפייני מותג Google בהודעה המציינת בבירור כי מאפייני מותג Google הינם סימנים מסחריים רשומים או מאפייני מותג בולטים של Google Inc.

Google שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים או לשנות את ההרשאה שניתנה לך להציג את מאפייני מותג Google וכן לנקוט בצעדים כנגד כל שימוש אשר אינו תואם לתנאים ולהגבלות הללו, או אשר מפר זכויות קניין רוחני כלשהן של Google או כל זכות אחרת, או אשר מפר חוקים ישימים.

למעט כאמור לעיל, אין כאן דבר אשר מעניק או עשוי להיראות כמעניק לך כל זכות, בעלות או עניין במאפייני מותג Google. השימוש שלך במאפייני מותג Google יעמוד לטובת Google. אתה מסכים שלא לערער ושלא לסייע לאחרים לערער את מאפייני מותג Google (למעט במידה שמגבלה כזו אסורה על פי החוק הישים), ואתה מסכים שלא לרשום או לנסות לרשום שמות תחום כלשהם, סימנים מסחריים, שמות מסחריים או מאפייני מותג בולטים אחרים אשר דומים במידה מטעה לאלו של Google.

מאפייני מותג Google ניתנים "כמו שהם" ו-Google אינה טוענת להענקת אחריות כלשהי, במפורש או במרומז על פי חוק, לגבי מאפייני מותג Google, בכלל זה אחריות לחוסר הפרת זכויות. כמו כן, מאחר שאינך מחויב בתשלום בגין השימוש במאפייני מותג Google, בשום מקרה לא תהיה Google מחויבת לך בגין נושא הסכם זה תחת כל תיאוריית מחויבות, בכלל זה בגין כל נזק ישיר, עקיף, מזדמן, מיוחד, תוצאתי, עונשין, לדוגמה או אחר אשר נובע מהסכם זה או מהשימוש במאפייני מותג Google. מגבלה זו תהיה בתוקף גם אם Google היתה מודעת, או שהיה עליה להיות מודעת לאפשרות של נזק כלשהו כאמור וללא קשר לכל כשל במטרה העיקרית של תרופה מוגבלת כלשהו המצוינת כאן. מספר מדינות אינן מאפשרות החרגה של אחריות מרומזת או הגבלה של מחויבות בגין נזקים מזדמנים או תוצאתיים, ולפיכך אפשר כי ההחרגות או ההגבלות הנ"ל אינן חלות עליך.

אינך רשאי להעביר את זכויותיך או את התחייבויותיך תחת הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת Google. הסכם זה לא נועד לתרום, ואין לראות בו גורם לזכויות צד שלישי כלשהן. הסכם זה יפוקח ויפורש בהתאם לחוקי מדינת קליפורניה, ללא קשר לעקרונות ניגודי חוק. כל מחלוקת או תביעה שתצמח בקשר להסכם זה או מתוכו תובא בפני בית משפט במחוז סנטה קלרה, קליפורניה. הצדדים הינם בלתי תלויים. אף צד לא יחשב כעובד, סוכן, שותף או נציג חוקי של האחר לכל מטרה שהיא, ולאף צד לא תהיה הזכות, הכוח או הסמכות ליצור מחויבות או אחריות כלשהי בשם הצד האחר. ויתור מצד Google על הפרה של כל תנאי לא תיחזה כוויתור על התנאי עצמו. אם תנאי כלשהו של הסכם זה יחשב על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית כמנוגד לחוק, אזי אותו תנאי ישונה ויפורש במטרה להשיג בצורה המיטבית את מטרות התנאי המקורי במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק, ויתרת תנאי הסכם זה יישארו על כנם. הסכם זה, הקווים המנחים לשימוש במאפייני מותג Google על ידי צד שלישי וטופס בקשת ההרשאה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים לגבי הנושא הנדון.